جستجو آزمایشات

  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
Electrophoresis( Capilary)

نوع نمونه
"سرم ، ادرار 24 ساعته"
حجم نمونه
"سرم 2 ، ادرار 20 میلی لیتر "
کمترین حجم نمونه
"سرم 1، ادرار 10 میلی لیتر"
نگهداری نمونه
"7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، یک ماه در 20- c˚"
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
ماده نگهدارنده نیاز ندارد.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم ، ادرار رندوم ، ادرار 24 ساعته حاوی نگهدارنده"
کد آزمایش
"135 , 136"

روز و زمان انجام آزمایش
نمونه سرم : روزهای زوج نمونه ادرار : یکشنبه
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
"نمونه سرم : 72 ساعته ، نمونه ادرار 8 روزه"
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب