بیمه های طرف قرار داد و مدارک مورد نیاز

الف - درخواست آزمایش شما با مهر و امضای پزشک متقاضی در دفترچه بیمه معتبر نوشته شده است.

ب -  دفترچه عکس دار شما می بایستی تاریخ اعتبار لازم را داشته باشد.

نکته مهم:  موسسات بیمه درخواست های آزمایش مخدوش (فاقد اعتبار زمانی و عکس، خط خوردگی بدون تائید و مهر پزشک متقاضی) را نمی پذیرند.

 

برای آزمایش سلامت مادر و جنین

دردست داشتن گزارش جدیدترین سونوگرافی الزامی است.

 

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب