بیمه های طرف قرار داد و مدارک مورد نیاز

الف - درخواست آزمایش شما با مهر و امضای پزشک متقاضی در دفترچه بیمه معتبر نوشته شده است.

ب -  دفترچه عکس دار شما می بایستی تاریخ اعتبار لازم را داشته باشد.

نکته مهم:  موسسات بیمه درخواست های آزمایش مخدوش (فاقد اعتبار زمانی و عکس، خط خوردگی بدون تائید و مهر پزشک متقاضی) را نمی پذیرند.

 

برای آزمایش سلامت مادر و جن