ميكروب شناسي

انجام کشت کلیه نمونه های کلینیکی و کشت نمونه های کلینیکی اختصاصی با درخواست پزشک

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب