ميكروب شناسي

انجام کشت کلیه نمونه های کلینیکی و کشت نمونه های کلینیکی اختصاصی با درخواست پزشک


شماره پذیرش
کد ملی

 

  » راهنمای دریافت جواب