پاتولوژي و سيتولوژي

سیتولوژی ، پاپ اسمیر ، FNA ، پاتولوژی بافت ها ، IHC    انجام مي شود

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب