پاتولوژي و سيتولوژي

سیتولوژی ، پاپ اسمیر ، FNA ، پاتولوژی بافت ها ، IHC    انجام مي شود


شماره پذیرش
کد ملی

 

  » راهنمای دریافت جواب