سازمان هاي طرف قرارداد با آزمايشگاه بهار

نوع بيمه

اعتبار تاريخ نسخه (شرايط قابل قبول بودن تاريخ نسخه)

تامين اجتماعي

(بيماران خاص )

از تاريخ قيد شده روي نسخه تا آخر ماه بعد

خدمات درماني (ساير اقشار ،كارمندي ،ايرانيان )

ازتاریخ قید شده روی نسخه تا آخر ماه بعد

بانكها

از تاريخ قيد شده روي نسخه تا يك ماه

 

بيمه هاي دانا

(نيروگاه ،برق استان ،زنجان ،لوشان،آب منطقه اي قزوين و...)

 

يك ماه ازتاريخ نسخه

 

 

بيمه هاي دانا

و ساير بيمه هاي دانا كه مهر (آرم )بيمه دانا در دفترچه موجود باشد

صداو سيما

يك ماه از تاريخ ثبت شده نسخه

نيروهاي مسلح،ارتش

(عائله جانباز و جانباز )

از 26 هرماه تا پايان ماه آينده

بيمه هاي پارسيان

يك ماه از تاريخ ثبت شده نسخه

كميته امداد

از تاريخ 27 هر ماه تا پايان ماه بعد

كليه بيمه هاي تكميلي

از نظر قوانين و تاريخ تابع شرايط بيمه هاي پايه هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در درصورتي كه روي نسخه تاريخ قيد نشده باشد (مشروط به داشتن تاريخ اعتبار دفترچه )ممنوعيت زماني براي مراجعه وجود ندارد .

 

 

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب