انگل شناسي

این بخش آزمایشگاه با روشهای معمول و روشهای خاص آزمایش های مربوط به شناسایی انگل های   

دستگاه گوارشی  را انجام می دهد.


شماره پذیرش
کد ملی

 

  » راهنمای دریافت جواب