انگل شناسي

این بخش آزمایشگاه با روشهای معمول و روشهای خاص آزمایش های مربوط به شناسایی انگل های   

دستگاه گوارشی  را انجام می دهد.

مراجعین


شماره پذیرش