بيوشيمي باليني

 دراین بخش  آزمایشهای روتین و تخصصی بیوشیمی را بطور روزانه انجام می دهند.


شماره پذیرش
کد ملی

 

  » راهنمای دریافت جواب