بيوشيمي باليني

 دراین بخش  آزمایشهای روتین و تخصصی بیوشیمی را بطور روزانه انجام می دهند.

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب