قارچ شناسي

در اين بخش آزمايش مستقيم و كشت قارچ، جلدي ، زير جلدي و احشائي را  انجام می دهد    
.


شماره پذیرش
کد ملی

 

  » راهنمای دریافت جواب