جستجو آزمایشات

  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
PCR

نوع نمونه
"خون تام حاوی EDTA ، مایعات بدن ، مایع آمینوتیک ، مایع نخاع ، بافت و..."
حجم نمونه
"بافت 10 میلی متر ، سایر نمونه ها 2 میلی لیتر"
کمترین حجم نمونه
"بافت 5 میلی متر ، سایر نمونه ها 1 میلی لیتر"
نگهداری نمونه
"نمونه بافت در دمای20- c˚، سایر نمونه ها:8 ساعت دمای 15 تا 25 c˚یا 3 روز در 8 -2 c˚ ، سه ماه در20- c˚ "
حمل و نقل نمونه
"بافت در20- c˚، سایر نمونه ها در 8 -2 c˚ "
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم ، ضد انعقاد نامناسب ، لخته ، همولیز ، استفاده از فرمالین"
کد آزمایش
960

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - عصر
مدت زمان انجام آزمایش
72 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
4 روزه
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 6 ماه"

مراجعین


شماره پذیرش
کد ملی

 

آزمایشگاه ها


نام کاربری
کلمه عبور

 

پزشکان


نام کاربری
کلمه عبور

 

  » راهنمای دریافت جواب